Przetargi

Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny

składa zapytanie na usługi poligraficzne:

W związku z realizacją programu "IV Turniej Orlika” zapraszamy do
przedstawienia ofert przygotowania i druku następujących pozycji:

Prosimy o wycenę następujących pracy:
1. Plakat
format ok. B3, papier kreda błysk 170g, (wymiar 314x445 mm)
kolorystyka 4+0 spady, Składany na połowę
nakład 10500 szt.

2. List
format A4, papier offset 80g
1 kartka kolorystyka 1+0
Nakład 2800 szt.

3. Informator dla szkół
format A3 składane do A4, papier kreda błysk 170 g, kolorystyka 4+4 spady
Nakład 8000 szt.

4. Informator dla Animatorów
Format 630x297 składane w "C" do A4, papier kreda błysk 170g, kolorystyka 4+4 spady
Nakład 4500 szt.

5. Regulamin
format A5, papier środki offset 80g, okładka kreda błysk 170 g, stron 16+okładka
kolorystyka 1+1 środki, 4+0 okładka spady, nakład 2000 szt.

6. dyplomy zespołowe na Orliki
format A4, papier kreda 300 g, kolorystyka 4+4).
Nakład 17 000 szt.

7. dyplomy indywidualne finały wojewódzkie
format A4, papier kreda 300 g, kolorystyka 4+4).
Nakład 4000 szt.

8.dyplomy zespołowe finał wojewódzki
format A4, papier kreda 300 g, kolorystyka 4+4).
Nakład 420 szt.

9. dyplomy indywidualne finał krajowy
format A4, papier kreda 300 g, kolorystyka 4+4).
Nakład 800 szt.

10. dyplomy zespołowe finały krajowy
format A4, papier kreda 300 g, kolorystyka 4+4).
Nakład 80 szt.

Termin wykonania i dostawy pracy do 27.05.2013

Sprawa jest pilna.
Materiały powinny być wysłane do adresatów do dnia 4.06.2013.
W przypadku zainteresowania ewentualnym zamówieniem tej usługi uprzejmie proszę o przesłanie
oferty z wyceną jednostkową na poszczególne wymienione w specyfikacji elementy (cena netto)
w terminie do 20.05.2013. do godz. 12.00
Ofertę należy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w siedzibie -
Zarząd Główny SZS ul Mokotowska 24, Warszawa.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na zakup koszulek typu T – shirt  z nadrukami dla uczestników IV Turnieju Orlika

W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę INTERPLASTIC - Roger Żółtowski z siedzibą w 80-209 Chwaszczyno, Tuchom 146. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg pisemny na zakup koszulek typu T – shirt  z nadrukami dla uczestników IV Turnieju Orlika

I. Organizacja przetargu

1. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy art. 70 1 – 70 5
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

2. Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny z siedzibą  w Warszawie
03-134, ul Ciołkosza 1 m 29 – Organizator przetargu ogłasza otwarty przetarg
pisemny na zakup koszulek typu T – shirt 
z nadrukami dla uczestników IV Turnieju Orlika

II. Określenie przedmiotu przetargu.

1. Przedmiotem przetargu jest dostawa 175 000 sztuk
(słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy)
białych koszulek typu T – shirt’s w tym :

a)  85 000  sztuk koszulek w rozmiarze L dziecięcy (wzrost od 146 do 152 cm)

b) 85 000 sztuk w rozmiarze XL dziecięcy  (wzrost od 158 do 164 cm)

c) 5 000 sztuk w rozmiarze L  męski (wzrost od 174 do 178 )

Koszulki muszą być wykonane z bawełny 100% o gramaturze minimum 160 g oraz zawierać nadruki
– logotypy PZU, PKN ORLEN, Orlik 2012

Zakładany projekt nadruku został określony w załączniku nr 1 do ogłoszenia
(wielkość pola nadruku: logo PZU - szerokość 6 cm x wysokość  6 cm, logo PKN ORLEN
- szerokość 7,5 cm x wysokość 5,5 cm , logo Orlik 2012 - szerokość 20 cm x wysokość  9 cm).


III. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

1. W przetargu mogą wziąć udział  podmioty , które spełniają następujące warunki:

a) Nie zalegają z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i przedstawią

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
organizacyjnym niezbędnym do wykonania zamówienia – od co najmniej 3 lat działają na polskim
i/lub europejskim rynku wykonawców /producentów koszulek typu T - shirt;

c) Mają udokumentowane doświadczenie wykonania i dostawy koszulek typu T – shirt z nadrukami –
mogą się wykazać co najmniej 2 takimi dostawami w okresie ostatnich 3 lat w ilościach co najmniej
100 000 sztuk w każdej. Za  dokumenty potwierdzające wykonanie takich dostaw uznawane będą
listy referencyjne odbiorców/kontrahentów Uczestnika lub kopie faktur i dokumentów wykonania
dostaw zawierające potwierdzenie ilości wykonanych koszulek.

d)     W celu potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w przetargu,
zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą po 1 wzorze koszulki z każdego rozmiaru wraz z naniesionymi
oznaczeniami wg załącznika nr 1. Egzemplarze złożone przez Uczestników, których oferty nie zostały
wybrane zostaną zwrócone przez zamawiającego po wyborze oferty.

e) Termin dostawy – do 19 sierpnia 2013r do magazynu zamawiającego. Termin dostawy i godzina
dostawy musi być potwierdzona mailem do dnia 17 sierpnia do godz. 12.00.

f) Akceptują warunki umowy określonej w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Warunki opisane w pkt. 1 a) – f)  będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych
dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia.

Oferta Uczestnika nie spełniającego któregokolwiek z  tych warunków zostanie odrzucona.

2. W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w przetargu Uczestnicy składają w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujące dokumenty:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;

b) zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o  nie zaleganiu z zapłatą podatków oraz z właściwego
oddziału ZUS o nie zaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

c) listy referencyjne lub kopie faktur i innych dokumentów potwierdzające wykonanie dostaw;

d) podpisany egzemplarz ślepej umowy ( z wypełnioną częścią określającą Uczestnika)

e) Pełnomocnictwo jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności
dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku podmiotów występujących wspólnie.

3. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną – jednoznacznie opisaną
propozycję obejmującą całość zamówienia.

4. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta musi być sporządzona czytelnie na piśmie, trwałą techniką, w języku polskim oraz
podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z aktem
rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

6. Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały
ze sobą połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:

- Przedmiot przetargu,

- Nazwę, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest inny niż adres siedziby),

- Numer telefonu, numer faksu, numer NIP,

Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.

7. Ofertę przedkłada się Organizatorowi przetargu w jednym egzemplarzu.

8. Organizator nie dopuszcza możliwości rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych.
Wzajemne rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

9. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.

10. Uczestnik powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce), zewnętrznej zaadresowanej na:

Zarząd Główny SZS, ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

11. Uczestnik może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Ze zmiany oferty musi jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane.

12. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych także złożenie oferty
częściowej nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

13.  W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i

dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta
(przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora

14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.


IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora: Zarząd Główny SZS, ul. Ciołkosza 1/29,

03 - 143 Warszawa. Termin składania ofert upływa w dniu 22.07.2013, godz. 9.00
Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.07.2013, godz. 10.00 w siedzibie Organizatora .

V. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

1. W ofercie Uczestnik podaje cenę ryczałtową oferty tj. wykonania i dostawy 175 000 sztuk koszulek.
Uczestnik podaje cenę oferty netto oraz brutto z podatkiem VAT – 23%.

Podana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztowe wykonania i dostawy koszulek do magazynów
wskazanych przez Organizatora. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

2. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - waga: 100.%,

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.

4. Oferta z najkorzystniejszą ceną- rozumiana jako najniższa cena zaoferowana za

wykonanie całego przedmiotu przetargu, otrzyma maksymalną ilość punktów

przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie

mniejszą, wg następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie

C = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 100

Cena ocenianej oferty

VI. Postanowienia końcowe

1. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w 
niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty złożone przez podmioty niespełniające warunków udziału lub złożone przez podmioty
niezaproszone nie będą rozpatrywane.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty oraz odwołania przetargu
bez podania przyczyn w każdym czasie.


Załączniki:

 1. Projekt nadruku – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2
 3. Formularz oferty – zał. nr 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na na odbiór od dostawcy, magazynowanie, konfekcjonowanie koszulek (T-shirt) dyplomów, plakatów, regulaminów przeznaczonych dla drużyn uczestniczących w  IV Turnieju Orlika.
W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę USŁUGI TRANSPORTOWE „Kurczak” Adam Antoni Nowak , przy  ul.   Bychowska 59a lok 4  kod  pocztowy  04-536 Warszawa
W postępowaniu złożono jedną ofertę.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przetarg pisemny na odbiór od dostawcy, magazynowanie, konfekcjonowanie koszulek (T-shirt) dyplomów, plakatów, regulaminów przeznaczonych dla drużyn uczestniczących w  IV Turnieju Orlika.

I. Organizacja przetargu

1. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy art. 70 1 – 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

2. Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny z siedzibą  w Warszawie 03-143, Ciołkosza 1/29 – Organizator przetargu ogłasza otwarty przetarg pisemny na odbiór od dostawcy, magazynowanie, konfekcjonowanie 175 000 szt koszulek, przygotowanie listów przewozowych (ok. 2200 paczek), weryfikacja ilości adresów dostaw oraz nadanie koszulek (T-shirt), dyplomów (20500 szt), plakatów (6000 szt), regulaminów (2000 szt) przeznaczonych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w „IV Turnieju Orlika”.

3. Przetarg wszczyna się poprzez przesłanie przez Organizatora zaproszenia do składania ofert wybranym oferentom.

II. Określenie przedmiotu przetargu.

 1. Przedmiotem przetargu jest odbiór od dostawcy, magazynowanie, konfekcjonowanie, przygotowanie listów przewozowych, weryfikacja ilości adresów dostaw oraz nadanie koszulek (T-shirt), dyplomów, plakatów, regulaminów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w „IV Turnieju Orlika” pod adresy wskazane przez Zamawiającego w terminie do 10.09.2013r. Bezpośredni kontakt telefoniczny z odbiorcami - animatorami.

III. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

1. W przetargu mogą wziąć udział  podmioty , które spełniają następujące warunki:

a) Nie zalegają z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i przedstawią aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i organizacyjnym niezbędnym do wykonania zamówienia – od co najmniej 3 lat działają na polskim i/lub europejskim rynku wykonawców ;

c) Mają udokumentowane doświadczenie w konfekcjonowaniu koszulek typu T – shirt z nadrukami – mogą się wykazać co najmniej 1  dostawą w okresie ostatnich 3 lat w ilościach co najmniej 100 000 sztuk w każdej. Za  dokumenty potwierdzające wykonanie takich dostaw uznawane będą listy referencyjne odbiorców/kontrahentów Uczestnika lub kopie faktur i dokumentów wykonania dostaw zawierające potwierdzenie ilości wykonanych koszulek.

d) Termin dostawy – do 10 września 2013r pod wskazane adresy.

e) Akceptują warunki umowy określonej w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Warunki opisane w pkt. 1 a) – e)  będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia.

Oferta Uczestnika nie spełniającego któregokolwiek z  tych warunków zostanie odrzucona.

2. W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w przetargu Uczestnicy składają w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujące dokumenty:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o  nie zaleganiu z zapłatą podatków oraz z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

c) listy referencyjne lub kopie faktur i innych dokumentów potwierdzające wykonanie dostaw;

d) podpisany egzemplarz ślepej umowy ( z wypełnioną częścią określającą Uczestnika)

e) Pełnomocnictwo jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku podmiotów występujących wspólnie.

3. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną – jednoznacznie opisaną propozycję obejmującą całość zamówienia.

4. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta musi być sporządzona czytelnie na piśmie, trwałą techniką, w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

6. Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:

- Przedmiot przetargu,

- Nazwę, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest inny niż adres siedziby),

- Numer telefonu, numer faksu, numer NIP,

Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.

7. Ofertę przedkłada się Organizatorowi przetargu w jednym egzemplarzu.

8. Organizator nie dopuszcza możliwości rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. Wzajemne rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

9. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.

10. Uczestnik powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce), zewnętrznej zaadresowanej na:

Zarząd Główny SZS, ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

11. Uczestnik może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane.

12. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych także złożenie oferty częściowej nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

13.  W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i

dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora

14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora: Zarząd Główny SZS, ul. Ciołkosza 1/29,

03 - 143 Warszawa. Termin składania ofert upływa w dniu 22.07.2013, godz. 13.00
Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.07.2013, godz. 13.30 w siedzibie Organizatora .

V. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

1. W ofercie Uczestnik podaje cenę ryczałtową oferty tj. wykonania (konfekcjonowania 175 000 szt koszulek, 20 5000 dyplomów, 6000 plakatów, 2000 regulaminów, wykonania 2200 adresów,  ). Uczestnik podaje cenę oferty netto oraz brutto z podatkiem VAT – 23%.

Podana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztowe wykonania i dostawy koszulek, dyplomów, plakatów, regulaminów do adresatów wskazanych przez Organizatora. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - waga: 100.%,

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.

4. Oferta z najkorzystniejszą ceną- rozumiana jako najniższa cena zaoferowana za

wykonanie całego przedmiotu przetargu, otrzyma maksymalną ilość punktów

przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie

mniejszą, wg następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie

C = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 100

Cena ocenianej oferty

VI. Postanowienia końcowe

1. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w  niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty złożone przez podmioty niespełniające warunków udziału lub złożone przez podmioty niezaproszone nie będą rozpatrywane.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

Załączniki:

 1. Formularz oferty – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na zakup usług hotelowych wraz z wyżywieniem  dla drużyn uczestniczących w Finale IV Turnieju Orlika
W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę SATORIA Group SA Warszawa. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg pisemny na zakup usług hotelowych wraz z wyżywieniem dla drużyn uczestniczących w Finale IV Turnieju Orlika.

I. Organizacja przetargu

1. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy art. 70 1 – 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

2. Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny z siedzibą  w Warszawie 03-143, Ciołkosza 1/29 – Organizator przetargu/ Zamawiający ogłasza otwarty przetarg pisemny na zakup usług hotelowych wraz z wyżywieniem dla 768 uczestników Finału IV Turnieju Orlika w dniach 09.10.2013 – 12.10.2013

II. Określenie przedmiotu przetargu.

1. Przedmiotem przetargu jest zakup usług hotelowych wraz z wyżywieniem dla drużyn dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych 10 – 11 lat i 12 – 13 lat uczestniczących w  Finale IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w dniach 09.10.2013 – 12.10.2013 w tym:

- 32 drużyn dziewcząt i 32 drużyn chłopców – łącznie maksymalnie 640 dzieci (320 dziewcząt i 320 chłopców) w wieku 10 – 13 lat (dzieci podzielone na drużyny po 10 osób).

- 128 osób (kobiety i mężczyźni) - opiekunów drużyn (każda z drużyn ma 2 dorosłych trenerów opiekunów).

2. Wymagania szczegółowe:

2.1 Zakwaterowanie:

- dla dzieci – pokoje 2 lub 3 osobowe,

- dla opiekunów – pokoje 2 osobowe,

W miarę możliwości pokoje opiekunów  powinny być rozmieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie pokoi dzieci,. Standard wszystkich pokoi – pokoje z łazienkami

2.2 Wyżywienie:

- usługa obejmuje wyżywienie uczestników, w siedzibie hotelu,  w następujących

terminach:

- 09.10.2013 r. kolacja (przyjazd grupy i zakwaterowanie do godz. 15:00)

- 10.10.2013 r.  śniadanie, obiad, kolacja

- 11.10.2013 r.  śniadanie, obiad, kolacja

- 12.10.2013 r. śniadanie, obiad,

Forma żywienia: śniadania bufet szwedzki, kolacja bufet szwedzki dla potraw na zimno i

ciepło, wędlina, ser jako porcja na talerzu,  obiady serwowane z karty: 2 dania do wyboru każdego dnia (zupa  i danie główne, deser, woda, napój),

Ostateczne menu zostanie ustalone z wykonawcą na etapie zawierania umowy.

2.3 Dodatkowe usługi:

- Udostepnienie bezpłatnego parkingu na terenie hotelu dla ok 80 busów,

- Wynajęcie pokoi dodatkowo  dla obsługi turnieju - 2 pokoje 2 osobowe,

- Wynajęcie salki konferencyjnej + pokoju organizacyjnego w pobliżu recepcji hotelu dla potrzeb organizacji biura zawodów

- Możliwość zakwaterowania dodatkowych osób (kierowcy, rodzice, goście) – rezerwacja i           zakwaterowanie na koszt bezpośrednio zainteresowanych osób

2.4 Wymagania dotyczące umiejscowienia hotelu :

- Zakwaterowanie i wyżywienie w jednym obiekcie lub kompleksie obiektów hotelowych (wyklucza się możliwość podziału uczestników na grupy i zakwaterowania ich w obiektach położonych w różnych punktach miasta)

- Bezpośredni dojazd z hotelu i do hotelu środkami komunikacji miejskiej do centrum miasta (bezpośredni dojazd do Dworca Centralnego) w standardowym czasie ok. 20 – 30 minut (autobusy lub tramwaje lub metro),

- Odległość hotelu od hali Torwaru (dojazd busem lub autokarem) nieprzekraczająca 10 km,

- Na terenie obiektu lub w pobliżu musi być możliwość swobodnego podjazdu i oczekiwania 6 - 8 autokarów transferowych (transfery rano w godz. 8.00 – 11.00, po południu w godz. 13 – 17.00)

3. Termin wykonania zamówienia, warunki płatności, rozliczenia.

- Usługa będzie realizowana w okresie 09.10.2013 do 12.10.2013 r. .

- Zamawiający wymaga zaoferowania 14 dniowego terminu płatności.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki do wysokości 15% łącznej wartości umowy.

- Łączny zakres usługi obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie 640 dzieci i 128 dorosłych osób.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w zakresie usługi hotelarskiej.

 

III. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

 

1. W przetargu mogą wziąć udział  wyłącznie podmioty (Uczestnicy/Wykonawcy) , które spełniają następujące warunki:

a) Ich głównym/podstawowym zakresem działalności są usługi hotelarskie lub związane

z zakwaterowaniem oraz dysponują obiektami na terenie Warszawy, które spełniają wymogi

określone w punkcie II 2.4 powyżej.

b) Nie zalegają z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i przedstawią

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i organizacyjnym niezbędnym do wykonania zamówienia.

d) Akceptują warunki umowy określonej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Warunki opisane w pkt. 1 a) – d)  będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia.

Oferta Uczestnika nie spełniającego któregokolwiek z  tych warunków zostanie odrzucona.

2. W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w przetargu Uczestnicy składają w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujące dokumenty:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o  nie zaleganiu z zapłatą podatków oraz z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

c) podpisany egzemplarz ślepej umowy ( z wypełnioną częścią określającą Uczestnika)

d) Pełnomocnictwo jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku podmiotów występujących wspólnie.

3. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną – jednoznacznie opisaną propozycję obejmującą całość zamówienia.

4. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta musi być sporządzona czytelnie na piśmie, trwałą techniką, w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

6. Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:

- Przedmiot przetargu,

- Nazwę, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest inny niż adres siedziby),

- Numer telefonu, numer faksu, numer NIP,

Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.

7. Ofertę przedkłada się Organizatorowi przetargu w jednym egzemplarzu.

8. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.

10. Uczestnik powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce), zewnętrznej zaadresowanej na:

Zarząd Główny SZS ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

11. Uczestnik może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane.

12.W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i

dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora

13.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora: Zarząd Główny SZS, ul. Ciołkosza 1/29,

03 - 143 Warszawa. Termin składania ofert upływa w dniu 29.07.2013 do godz. 13.00
Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.07.2013 godz. 13.30 w siedzibie Organizatora .

V. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

1. Podana przez Uczestnika w ofercie cena brutto (z podatkiem VAT, ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do Uczestnika) będzie miała charakter zryczałtowany i będzie uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym przetargu (zakwaterowanie, wyżywienie, parking, udostępnienie salki konferencyjnej i pokoju organizacyjnego w pobliżu recepcji hotelu)  oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Uczestnik z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty, zgodnie z zasadami wyceny wszystkich pozycji, jakie zostały określone w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Cenę oferty należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) Cena brutto z podatkiem VAT -   waga: 100%,   (łączna cena brutto za wszystkie elementy zamówienia)

Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt).

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryteria.

4. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.

5. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Uczestników w zakresie każdego kryterium.

6. Oferta z najkorzystniejszą ceną - rozumiana jako najniższa cena zaoferowana za wykonanie całości zamówienia (wszystkie elementy łącznie), otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie

C = --------------------------------------------------------------------------------------------  x  100%

Cena ocenianej oferty

(Zaoferowana cena netto za wykonanie zamówienia musi określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w  w niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty złożone przez podmioty niespełniające warunków udziału nie będą rozpatrywane.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty lub odwołania przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

Załączniki:

Umowa – załącznik nr 1

Formularz cenowy – załącznik nr 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na na usługi: wykonanie i dostarczenie medali pamiątkowych dla drużyn uczestniczących w Finałach wojewódzkich i karajowym IV Turnieju Orlika
W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę
MJB MICHAŁ JANOTA-BZOWSKI, UL. POŁUDNIOWA 30/14 /4 ,04-789 Warszawa,. postępowaniu złożono dwie oferty.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny

składa zapytanie na usługi: wykonanie i dostarczenie medali pamiątkowych)

I. OPIS PRZEDMIOTU

1. Przedmiotem wyceny jest usługa polegająca na wykonaniu medali pamiątkowych wraz z bezpłatną dostawą do siedziby zamawiającego do 20 września 2013 roku. Projekt medalu w załączeniu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1.Ilość medali: 710 szt. złote

Kształt i wielkość: okrągłe, średnica min. 70 mm , grubość min. 5 mm , medal dwustronny.

Technika wykonania: odlewanie, z pełnowartościowego mosiądzu (MO59) polerowany.

2.2.Ilość medali: 710 szt. srebrne

Kształt i wielkość: okrągłe, średnica  min. 70 mm , grubość min. 5 mm , medal dwustronny.

Technika wykonania:  Medale wykonane metodą ciśnieniową ze stopu cynku Z-41 i poddane galwanicznej obróbce. Medal srebrny - galwanicznie cynowany i patynowany.

2.3.Ilość medali: 710 szt. brązowe

Kształt i wielkość: okrągłe, średnica min. 70 mm , grubość min. 5 mm , medal dwustronny.

Technika wykonania:  Medale wykonane metodą ciśnieniową ze stopu cynku Z-41 i poddane galwanicznej obróbce. Medal brązowy - mosiądzowany, patynowany i satynowany.

Do każdego medalu dołączona jest biało czerwona szarfa o szerokości min. 2 cm wraz z mocowaniem.

3.1.Ilość medali: 60 szt. złote

Kształt i wielkość: okrągłe, średnica min. 70 mm , grubość min. 5 mm , medal dwustronny.

Technika wykonania: odlewanie, z pełnowartościowego mosiądzu (MO59) polerowany.

3.2.Ilość medali: 60 szt. srebrne

Kształt i wielkość: okrągłe, średnica  min. 70 mm , grubość min. 5 mm , medal dwustronny.

Technika wykonania:  Medale wykonane metodą ciśnieniową ze stopu cynku Z-41 i poddane galwanicznej obróbce. Medal srebrny - galwanicznie cynowany i patynowany.

3.3.Ilość medali: 60 szt. brązowe

Kształt i wielkość: okrągłe, średnica min. 70 mm , grubość min. 5 mm , medal dwustronny.

Technika wykonania:  Medale wykonane metodą ciśnieniową ze stopu cynku Z-41 i poddane galwanicznej obróbce. Medal brązowy - mosiądzowany, patynowany i satynowany.

Do każdego medalu dołączona jest biało czerwona szarfa o szerokości min. 2,5 cm wraz z mocowaniem.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona danymi firmy (nazwa, adres, nip, numer telefonu),

- posiadać datę sporządzenia,

- oferta powinna być wykonana według wzoru:

Medal złoty min. 70 mm wraz z szarfą i mocowaniem 1 szt.  cena brutto

 

Medal srebrny min. 70 mm wraz z szarfą i mocowaniem 1 szt.  cena brutto

 

Medal brązowy min. 70 mm wraz z szarfą i mocowaniem 1 szt.  cena brutto

 

Medal złoty wraz z szarfą i mocowaniem  710  szt.  cena brutto

 

Medal srebrny wraz z szarfą i mocowaniem  710  szt.  cena brutto

 

Medal  brązowy  wraz z szarfą i mocowaniem  710  szt.  cena brutto

 

Razem 2130 szt. medali min. 70 mm brutto

 

Medal złoty min. 70 mm wraz z szarfą i mocowaniem 1 szt.  cena brutto

 

Medal srebrny min. 70 mm wraz z szarfą i mocowaniem 1 szt.  cena brutto

 

Medal brązowy min. 70 mm wraz z szarfą i mocowaniem 1 szt.  cena brutto

 

Medal złoty wraz z szarfą i mocowaniem  60 szt.  cena brutto

 

Medal srebrny wraz z szarfą i mocowaniem  60  szt.  cena brutto

 

Medal  brązowy  wraz z szarfą i mocowaniem  60  szt.  cena brutto

 

Razem 180 szt. medali brutto

 

 

Razem 2130 szt. medali min. 70 mm brutto  plus 180 szt. medali brutto

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCEN

Wycena powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub dostarczona do biura Szkolnego Związku Sportowego Zarządu Głównego  ul. Ciołkosza 1/29, 03-134 Warszawa do dnia 28.08.2013 roku (do godziny 12:00)

IV. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena 100%.

Zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku – zamawiający zastrzega sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej z przesłanych ofert.

V. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Abramuk 22 8489117 oraz

adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wzór medali

załacznik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na na usługi: wykonanie i dostarczenie pucharów pamiątkowych dla drużyn uczestniczących w Finałach wojewódzkich IV Turnieju Orlika
W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę
Odlewnia Wyrobów Artystycznych Marek i Jerzy Korniluk ul. Kubusia Puchatka 34 Żabokliki, 08-110 Siedlce,.W
postępowaniu złożono dwie oferty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny

Zapytanie ofertowe
(wykonanie i dostarczenie pucharów pamiątkowych)

I. OPIS PRZEDMIOTU

1. Przedmiotem wyceny jest usługa polegająca na wykonaniu pucharów pamiątkowych wraz z bezpłatną dostawą do siedziby zamawiającego do 20 września 2013 roku. Projekt pucharów w załączeniu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Puchar z przykrywką ze zwieńczeniem: Wys. 41 cm

Materiały użyte na puchar, kolejno od dołu: podstawa mdf, rura mosiądz, talerzyk stalowy niklowany, korpus stalowy niklowany, pokrywka stalowa niklowana, zwieńczenie pucharu cynk mosiądzowany (na zwieńczeniu logo IV Turnieju ORLIKA + tabliczka grawerowana

Liczba pucharów 64 szt.

2.2.  Puchar z przykrywką ze zwieńczeniem: Wys. 38 cm

Materiały użyte na puchar, kolejno od dołu: podstawa mdf, rura mosiądz, talerzyk stalowy niklowany, korpus stalowy niklowany, pokrywka stalowa niklowana, zwieńczenie pucharu cynk mosiądzowany (na zwieńczeniu logo IV Turnieju ORLIKA + tabliczka grawerowana

Liczba pucharów 64 szt.

2.3.  Puchar z przykrywką ze zwieńczeniem: Wys. 36 cm

Materiały użyte na puchar, kolejno od dołu: podstawa mdf, rura mosiądz, talerzyk stalowy niklowany, korpus stalowy niklowany, pokrywka stalowa niklowana, zwieńczenie pucharu cynk mosiądzowany (na zwieńczeniu logo IV Turnieju ORLIKA + tabliczka grawerowana

Liczba pucharów 64 szt.

II. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona danymi firmy (nazwa, adres, nip, numer telefonu),

- posiadać datę sporządzenia,

- oferta powinna być wykonana według wzoru:

Puchar wys. 41 cm 1 szt.  cena brutto

 

Puchar wys. 38 cm 1 szt.  cena brutto

 

Puchar wys. 36 cm 1 szt.  cena brutto

 

Puchar wys. 41 cm   cena brutto 64  szt.  cena brutto

 

Puchar wys. 38 cm cena brutto 64  szt.  cena brutto

 

Puchar wys. 36 cm cena brutto 64  szt.  cena brutto

 

Razem 192 szt. puchary brutto

 

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCEN

Wycena powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub dostarczona do biura Zarządu Głównego SZS  ul. Ciołkosza 1/29, 03-134 Warszawa do dnia 2.09.2013 roku (do godziny 12:00)

IV. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena 100%.

Zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku – zamawiający zastrzega sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej z przesłanych ofert.

V. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Abramuk 22 8489117 oraz

adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze ofert w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na świadczenie usług współorganizacji 16 turniejów piłkarskich – finałów wojewódzkich Turnieju Orlika, które odbędą się w dniach 30.09.2013 – 04.10.2013.

W postępowaniu wybrano oferty złożone przez firmy:
-
Main Events Sp z o.o., 02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 151/10

- WIN FABRIC Sp. z o.o., 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11

- K&K Professional Sp. z o.o. 00-140 Warszawa Al. Solidarności 115 lok. 2

- STEFUN – Leszek Roszczenko 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 198d / 21

W postępowaniu złożono cztery oferty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG ORGANIZACJI  TURNIEJÓW PIŁKARSKICH – FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH IV TURNIEJU ORLIKA W DNIACH 30.09 – 04.10.2013

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego

ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa
telefon/fax: 22 621-85-93 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług organizacji 16 turniejów piłkarskich –

finałów wojewódzkich Turnieju Orlika, które odbędą się w dniach 30.09.2013 – 04.10.2013.

1. Informacje o imprezie:

Zamawiający przewiduje zorganizowanie 16 turniejów piłkarskich – finałów wojewódzkich Turnieju Orlika w terminie od 30.09.2013 do 04.10.2013 po 3 turnieje każdego dnia w terminach i miejscach podanych w tabeli poniżej.

W rozgrywkach uczestniczą drużyn piłkarskich dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych 10 – 11 oraz 12 – 13 lat.
●  W każdym z 16 finałów wojewódzkich biorą udział 24 drużyny:

4 zespoły dziewcząt Kat. 12_13 lat
4 zespoły dziewcząt Kat. 10_11 lat
8 zespołów chłopców Kat. 12_12 lat
8 zespołów chłopców Kat. 10_11 lat

● Planowane miejsca i terminy rozgrywek:

 


województwo

termin

miejsce

adres obiektu

A

opolskie

30.09

Kietrz

Stadion Miejski ul. Sportowa 1

B

podlaskie

30.09

Białystok

ZSM ul. Broniewskiego 14

C

świętokrzyskie

30.09

Nowiny

Sitówka-Nowiny przy Krytej Pływalni

A

dolnośląskie

01.10

Wrocław

Stadion Olimpijski ul. J. Paderewskiego 35

B

warmińsko-mazurskie

01.10

Ostróda

Stadion Miejski ul. Wyszyńskiego 11,

C

śląskie

01.10

Pszczyna

ul. Bogedaina 22

A

lubuskie

02.10

Słubice

Sportowa 1

B

pomorskie

02.10

Kwidzyń

ul. Sportowa 6

C

małopolskie

02.10

Mszana Dolna

KS “Turbacz” ul. Spadochroniarzy

A

zachodniopomorskie

03.10

Gryfino

Stadion Miejski ul. Sportowa 1

B

kujawsko-pomorskie

03.10

Bydgoszcz

Zawisza Bydgoszcz, ul. Gdańska 163

C

podkarpackie

03.10

Kolbuszowa

Stadion Fundacji Kolbuszowa ul. Wolska

A

wielkopolskie

04.10

Baranowo k/Poznania

ul. Wypoczynkowa 93

B

łódzkie

04.10

Łódź

CHKS ul. Kosynierów Gdyńskich 18

C

lubelskie

04.10

Puławy

Kaniowczyków 9, ZSO nr 1

C

mazowieckie

05.10

Gostynin

Stadion Miejski ul. Sportowa 1

● Finały wojewódzkie zostaną rozegrane na boiskach piłkarskich, na których Wykonawca wyznaczy 4  boiska turniejowe o wymiarach odpowiadających wymiarom standardowego boiska Orlik (pole gry: 25 – 26 m x 50 – 56m)


2. Przewidywany zakres usług:

a) Wynajęcie sprzętu do organizacji rozgrywek (standard dla każdej imprezy), w tym:

- (4) kompletów bramek  /5m x 2m/+ obciążenia bramek.

- tyczki narożne do boisk – min. 16 kpl.

- 4 komplety ławek dla drużyn

- piłki do gry – minimum 20 szt. / meczowe + treningowe

- kompresor do pompowania piłek

- taśmy, znaczniki boisk 4 komplety

b) Wynajęcie sprzętu do organizacji biura zawodów (standard dla każdej imprezy) w tym:

-  komputer + drukarka,

- 3 stoły, 9 krzeseł, plazma/tablica wyników,

- 3 namioty

- materiały biurowe (papier, pisaki, taśma klejąca itp.).

c) Wynajęcie płotków reklamowych do umieszczenia banerów o wym. 3mx1m (40 szt.) i o wym. 3m x 06m (22 szt. dwustronnych lub 44 szt. jednostronnych).

d) Zapewnienie nagłośnienia rozgrywek/obiektu w tym:

- wynajęcie sprzętu nagłaśniającego (+ min. 1 mikrofon bezprzewodowy dla konferansjera i 1 mikrofon na statywie)

- zapewnienie obsługi akustyka w trakcie imprezy.

e) Zapewnienie obsługi technicznej – min. 8 osób.

f) Zapewnienie spikera zawodów (osoba taka pełni również rolę konferansjera w trakcie ceremonii otwarcia i dekoracji drużyn).

g) Zapewnienie obsługi fotograficznej imprezy – w tym robienie zdjęć z rozgrywek, zdjęcia zwycięskich drużyn + prawa autorskie do wykorzystania zdjęć.

h) Zapewnienie transportu dla przewozu sprzętu (samochód ciężarowy) i pracowników obsługi (busy).

i) Zapewnienie koordynatora imprez (osoba z odpowiednim doświadczeniem w prowadzeniu zawodów piłkarskich i organizacji dużych imprez sportowych)

j) przeprowadzenie rozgrywek, opracowanie komunikatu końcowego i przesłanie go wraz materiałami zdjęciowymi mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zaraz po zakończeniu każdego turnieju.

 

Wynajęcie obiektu, obsługa sędziowska oraz obsługa medyczna są po stronie Zamawiającego.

Opis zadań organizacyjnych w trakcie każdej z imprez oraz ramowy scenariusz znajdują się w Załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 

3.  Inne warunki:

Wykonawcy mogą składać swoje oferty wybierając jeden z trzech zamieszczonych poniżej wariantów trasy (terminów i miejscowości):

- trasa A./ województwa: opolskie, dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie

- trasa B./ województwa: podlaskie, warmińsko – mazurskie, pomorskie, łódzkie, kujawsko – pomorskie

- trasa C./ województwa: świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie, mazowieckie

Dopuszcza się możliwość składania ofert na wybrany zakres usług oraz składania ofert w kooperacji z innymi podmiotami. W przypadku złożenia oferty w kooperacji z innymi podmiotami w ofercie należy podać nazwę firmy, adres i dane kontaktowe kooperanta.  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru i łączenia ofert oraz do zlecenia usług bezpośrednio kooperantowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość swobodnego zakresu wyboru zamawianych usług oraz udzielenia zamówienia kilku podmiotom. Zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia negocjacji dot. zakresu i ceny usług z wybranymi podmiotami oraz ewentualnego udzielenia zamówienia na wybrany przez siebie zakres usług.

4. Kryterium oceny ofert: zgodność oferty z ogłoszeniem.

5. Oferty z podanymi cenami netto i brutto (z VAT) za wszystkie lub określone usługi wymienione w niniejszym ogłoszeniu  można składać:

* faksem, nr faksu - 22 621-85-93

* drogą elektroniczną na adres - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

* pisemnie lub osobiście na adres: Zarząd Główny SZS ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

w terminie do  10.09.2013 do godz. 14.00.

Osobą do kontaktów w sprawie zakresu usług wymienionych w niniejszym zapytaniu jest Sekretarz Generalny SZS – p. Dariusz Abramuk  tel. 601 662 661

Formularz oferty – załącznik Nr 3

6. Oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

7. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy lub kilku Wykonawcom, których oferta  zostanie

wybrana jako najkorzystniejsza.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyn.

11. W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Załącznik Nr. 1 do zapytania ofertowego

FINAŁY WOJEWÓDZKIE – IV TURNIEJ ORLIKA

 1. I. Zadania ekip organizacyjnych:

Rozgrywki będą prowadzone na profesjonalnych boiskach piłkarskich (sztuczna nawierzchnia)

Sprzęt techniczny, wyposażenie, nagrody

 

 1. Sprzęt / wyposażenie do rozgrywek:

- (4) kompletów bramek  /5m x 2m/+ obciążenia bramek.

- tyczki narożne do boisk 16 kpl.

- 4 komplety ławek dla drużyn /ławki 8 osobowe /

- piłki do gry – minimum 20 szt. / meczowe + treningowe

- kompresor do pompowania piłek

- taśmy, znaczniki boisk 4 komplety

 1. Sprzęt i wyposażenie do biura zawodów:

-  komputer + drukarka,

- 3 stoły,9 krzeseł, plazma/tablica wyników,

- 3 namioty

- materiały biurowe (papier, pisaki, taśma klejąca itp.)

 1. 3. 24  komplety strojów dla drużyn (pakowane po 10 sztuk/ komplet =koszulka, spodenki, getry, brakarz – bluza bramkarska + spodenki i getry) – (Stroje dostarcza SZS!)

Reklama, oprawa plastyczna

 

 1. Stelaże reklamowe do rozstawienia wokół boisk  - 40 stelaży 3m x 1m i 22 stelaże 3 m x 0,6 m (dwustronne),
 2. Komplet banerów reklamowych:

Orlik 2012 (3mx06m)   – 44,

TVP Sport  (3mx1m) – 3; Radio – 3; Przegląd Sportowy-3; PZU – 8; Orlen  - 8; MSiT  - 6; Stop zwolnieniom z WF – 2;

Turniej Orlika (plakat) – 2; SZS – 4

Banery dostarcza SZS.

 1. Obciążenia stelaży

Odprawa techniczna, biuro zawodów

 

 1. Przejęcie dokumentacji drużyn od  Koordynatora SZS (listy startowe, oświadczenia o wizerunku)
 2. Wyznaczenie 4 boisk (zgodnie z planem)
 3. Sprawdzenie przygotowania obiektu – szatnie, zaplecze sanitarne, sędziowie, karetka i opieka medyczna, serwis foto, spiker - konferansjer
 4. Odprawa techniczna  z opiekunami drużyn – plan rozgrywek
 5. Wydawanie strojów
 6. Organizacja biura zawodów =>  dodatkowo udział min. 2 osoby z WZ SZS

 

Przeprowadzenie turnieju i rozgrywek

 

 1. Ceremonia otwarcia i zamknięcia finału wojewódzkiego (wg. scenariusza uzgodnionego z koordynatorem WSZS)
 2. Przeprowadzenie  rozgrywek
 3. Serwis informacyjny – na podany adres e-mail należy przesłać wyniki i zdjęcia
 4. Serwis zdjęciowy - koordynacja
 5. Oprawa muzyczna i nagłośnienie zawodów
 6. Obsługa spikerska
 7. Wydanie komunikatu końcowego finału wojewódzkiego
 8. wydawanie/puchary,  nagrody, medale, dyplomy / =>  dyplomy dla drużyn za miejsca, list dla każdego zawodnika, medale i puchary za miejsca I, II, III (x 4 kategorie) 

Załącznik Nr 2 – Ramowy scenariusz

 

Ramowy Scenariusz

Finału Wojewódzkiego  IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

 

Każdy Finał Wojewódzki będzie się składał z następujących etapów:

ü  Montaż urządzeń i elementów związanych z organizacja i przeprowadzeniem rozgrywek oraz wydarzeń towarzyszących

ü  Odprawa techniczna dla opiekunów /trenerów drużyn

ü  Ceremonia otwarcia turnieju

ü  Rozgrywki

ü  Ceremonia wręczenia nagród i zakończenie turnieju

ü  Demontaż urządzeń i elementów związanych z organizacja i przeprowadzeniem rozgrywek oraz wydarzeń towarzyszących

 

Godzina

Działania

5:30

Wejście na stadion, rozpoczęcie montażu

(ustawienie bramek, ławek, oznaczeń boisk, elementów reklamowych, nagłośnienia, namiotów)

8:30/9:00

Pełna gotowość  - stadion jest gotowy do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z turniejem

9:00

Planowany przyjazd drużyn

Rozpoczęcie działalności biura zawodów

9:15

Rozpoczęcie odprawy technicznej dla trenerów/opiekunów drużyn (rejestracja drużyn, wydawanie sprzętu

9:50

Przygotowanie do Ceremonii otwarcia  turnieju (ustawienie drużyn na wprost miejsca wybranego do Ceremonii rozpoczęcia turnieju

10:00

10:00 – 10:10

10:10 – 10:20

10:20 – 10:30

Ceremonia otwarcia turnieju

Prezentacja drużyn

Przemówienia

Dodatkowa atrakcja (przygotowana przez gospodarzy danego Finału Wojewódzkiego)

10:30

15:00-15:25

15:30-15:55

Rozpoczęcie rozgrywek

Mecze o III miejsce (wszystkie kategorie)

Mecze o I miejsce (wszystkie kategorie)

16:00

Ceremonia wręczenia nagród i zakończenie turnieju

16:30

Demontaż sprzętu

 

Załącznik Nr. 3

FINAŁY WOJEWÓDZKIE – IV TURNIEJ ORLIKA

FORMULARZ OFERTOWY:

 1. I. FIRMA / OFERENT

Nazwa firmy: ………………………………………………………………

Adres siedziby:……………………………………………………………..

NIP:         ……………………………..

TELFON/FAX ……………………………., MAIL………………………

REPREZENTOWANA PRZEZ:………………………………………….

 1. II. OFERTA

(w rubryce TAK/NIE należy zaznaczyć zakres oferowanych usług; w rubryce UWAGI należy wpisać  ewentualne  warunki realizacji usług jakie zastrzega sobie oferent)

WARIANT TRASY ( tu należy wpisać wybrany wariant trasy A, B, lub C – zgodnie z ogłoszeniem): ………………………………………………………….

OFERTA W KOOPERACJI – TAK / NIE

(niepotrzebne skreślić, w wypadku składania oferty w kooperacji należy podać nazwę kooperanta i zakres usług)

Kooperacja z firmą: ………………………………………………zakres usług kooperanta: ………………………………………………………………

Lp.

Zakres usług

TAK/NIE

Liczba imprez

CENA

NETTO

(1 impreza)

CENA

BRUTTO

Z VAT

UWAGI

1.

Wynajęcie sprzętu do organizacji rozgrywek

 

 

 

 

 

2.

Wynajęcie sprzętu do organizacji biura zawodów

 

 

 

 

 

3.

Wynajęcie płotków reklamowych

 

 

 

 

 

4.

Wynajęcie sprzętu nagłaśniającego

 

 

 

 

 

5.

Zapewnienie obsługi akustyka

 

 

 

 

 

6.

Zapewnienie obsługi technicznej

 

 

 

 

 

7.

Zapewnienie spikera zawodów

 

 

 

 

 

8.

Zapewnienie obsługi fotograficznej imprezy

 

 

 

 

 

9.

Zapewnienie transportu

 

 

 

 

 

10.

Zapewnienie koordynatora imprez

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

PIECZĘĆ OFERENTA                                 PODPISY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze ofert w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na świadczenie usług współorganizacji finału Turnieju Orlika, który odbędzie się w dniach 9 – 12.10.2013 Warszawie.
W postępowaniu wybrano oferty złożone przez firmy:
-
Main Events Sp z o.o., 02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 151/10
W
postępowaniu złożono dwie oferty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG ORGANIZACJI  FINAŁU

IV TURNIEJU ORLIKA, KTÓRY  ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH  10.10 – 12.10.2013 W WARSZAWIE

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego

ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

telefon/fax: 22 621-85-93 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług organizacji  Finału IV Turnieju Orlika, który odbędzie się w dniach 10.10.2013 – 12.10.2013 w Warszawie.

1. Informacje o turnieju:

●  W turnieju uczestniczą 64 drużyny dziewcząt i chłopców:

16 zespoły dziewcząt Kat. 12_13 lat i 16 zespoły dziewcząt Kat. 10_11 lat
16 zespołów chłopców Kat. 12_12 lat i 16 zespołów chłopców Kat. 10_11 lat

Turniej finałowy rozgrywany będzie według następującego harmonogramu:

10.10.2013 (czwartek): Ośrodek Piłkarski OSIR Bemowo ul. Obrońców Tobruku 11

- gry eliminacyjne, rozgrywki na 8 boiskach – w każdej kategorii wg schematu 4 grupy po 4 zespoły,

w grupach gra „każdy z każdym”

11.10.2013 (piątek): Ośrodek Piłkarski OSIR Bemowo ul. Obrońców Tobruku 11

-gry ćwierćfinałowe, półfinałowe + mecze o miejsce III (rozgrywki systemem pucharowym)

12.10.2013 (sobota): hala Torwar ul. Łazienkowska 6a – Finał turnieju w godz. 14.00 – 18.00 (4 mecze o I miejsca)

2. Przewidywany zakres usług:

2. 1. Przygotowanie i organizacja turnieju finałowego w Ośrodku Piłki Nożnej OSiR BEMOWO ul Obrońców Tobruku w dniach 10 – 11.10.2013

a) wynajęcie sprzętu do realizacji rozgrywek finałowych.– wyposażenia dla 8 boisk  – 8 kompletów bramek (2mx5m) wraz z siatkami i obciążnikami, 16 kompletów ławek dla drużyn (10 os. w drużynie), chorągiewki, znaczniki, piłki meczowe i treningowe, taśmy do wyznaczania linii boisk, kompresor do piłek  (kamizelki różnokolorowe dla drużyn – minimum 4 komplety x 10 szt.)

b) Wynajęcie sprzętu i wyposażenia do organizacji biura zawodów – komputer + drukarka, 3 stoły, 9 krzeseł, plazma/tablica wyników, 3 namioty,  materiały biurowe (papier, pisaki, taśma klejąca itp.)

c) wynajęcie płotków reklamowych do rozwieszania banerów – 80 szt. płotków o wymiarach 3mx1m oraz  44 szt. płotków dwustronnych o wymiarach 3mx06m

d) Zapewnienie nagłośnienia rozgrywek/obiektu (2 boiska + trybuny) w tym:

- wynajęcie sprzętu nagłaśniającego (+ min. 1 mikrofon bezprzewodowy dla konferansjera i 1 mikrofon na statywie)

- zapewnienie obsługi akustyka w trakcie imprezy.

e) Zapewnienie obsługi technicznej zawodów – min. 8 osób. w dniach 10.10.2013 - 11 (montaż w dniu 09.10 – demontaż w dniu 11.10.2013).

f) Zapewnienie transportu dla przewozu sprzętu i pracowników obsługi – przewidywany jest ryczałt.

g) Koordynacja rozgrywek

2.2  Organizacja Finału Turnieju Orlika (12.10.2013 – Torwar)

a) wynajęcie sprzętu do realizacji turnieju – 2 bramki (2mx5m) wraz z siatkami (nowe komplety, nieużywane), ławeczki dla drużyn (2 komplety dla 10 zawodników każdy, profesjonalne stanowiska), znaczniki, wyznaczenie boisk, 16 piłek treningowych, 4 piłki meczowe

b) wynajęcie band reklamowych do realizacji widowiska w dniach 09.10.2013 - 12.10.2013, (bandy łączone, z możliwością doklejania dużych powierzchni banerów - 180 mb., (60 modułów 3m x 1m)

c) zapewnienie obsługi technicznej do przygotowania i realizacji Finału IV Turnieju Orlika – (12 osób) – – dyspozycja od dnia 11.10.2013 od godz. 16.00 do dnia 13.10.2013 do godz. 6.00 (montaż w dniu 11.10. od godz. 16.00, gotowość i odbiór hali do 12.10 do ok. godz.10.00, bieżąca obsługa imprezy i stref kibica w dniu 12.10 w godz. 12.00 – 19.00, demontaż 12.10 od godz. 19.00 do 13.10.2013 do godz. 6.00, praca również w nocy)

d) Zapewnienie transportu dla przewozu sprzętu i pracowników obsługi.

 

3.  Inne warunki:

Dopuszcza się możliwość składania ofert na całość lub na wybrany zakres usług.

4. Kryterium oceny ofert: zgodność oferty z ogłoszeniem.

5. Oferty z podanymi cenami netto i brutto (z VAT) za wszystkie lub określone usługi wymienione w niniejszym ogłoszeniu  można składać:

* faksem, nr faksu - 22 621-85-93

* drogą elektroniczną na adres - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

* pisemnie lub osobiście na adres: Zarząd Główny SZS ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

w terminie do 18.09.2013 do godz. 14.00.

Osobą do kontaktów w sprawie zakresu usług wymienionych w niniejszym zapytaniu jest Sekretarz Generalny SZS – p. Dariusz Abramuk  tel. 601 662 661 lub Koordynator Turnieju p. Arkadiusz Bęcek tel. 601 196 085.

Formularz ofertowy – załącznik Nr 1

6. Oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

7. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy lub kilku Wykonawcom, których oferta  zostanie

wybrana jako najkorzystniejsza.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyn.

11. W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik Nr. 1

ORGANIZACJA FINAŁÓW – IV TURNIEJ ORLIKA

FORMULARZ OFERTOWY:

 1. I. FIRMA / OFERENT

Nazwa firmy: ………………………………………………….

Adres siedziby: ………………………………………………..

NIP: …………………………

TELFON/FAX  : …………………………………………………. , MAIL …………………………………………

REPREZENTOWANA PRZEZ: …………………………………………………………….

 1. II. OFERTA

(w rubryce TAK/NIE należy zaznaczyć zakres oferowanych usług; w rubryce UWAGI należy wpisać  ewentualne  warunki realizacji usług jakie zastrzega

sobie oferent)

OFERTA W KOOPERACJI –  TAK

(niepotrzebne skreślić, w wypadku składania oferty w kooperacji należy podać nazwę kooperanta i zakres usług)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

OFERTA

Lp.

Zakres usług

TAK/NIE

Liczba imprez

CENA

NETTO

(1 impreza)

CENA

BRUTTO

Z VAT

UWAGI

I

Organizacja turnieju finałowego w Ośrodku Piłki Nożnej OSiR BEMOWO ul Obrońców Tobruku w dniach 10 – 11.10.2013

 

 

 

 

 

1.

Wynajęcie sprzętu do organizacji rozgrywek

 

 

 

 

 

2.

Wynajęcie sprzętu do organizacji biura zawodów

 

 

 

 

 

3.

Wynajęcie płotków reklamowych

 

 

 

 

 

4.

Wynajęcie sprzętu nagłaśniającego

 

 

 

 

 

5.

Zapewnienie obsługi akustyka  (2 osoby)

 

 

 

 

 

6.

Zapewnienie obsługi technicznej

 

 

 

 

 

7.

Zapewnienie transportu (za całość – ryczałt)

 

 

 

 

 

8.

Zapewnienie koordynatora

 

 

 

 

 

 

ŁĄCZNA CENA ZA ORGANIZACJĘ ROZGRYWEK

10 – 11.10.2013 (2 IMPREZY)

 

  

II

Organizacja Finału Turnieju Orlika (12.10.2013 – Torwar)

 

 

 

 

 

1

Wynajęcie sprzętu do organizacji rozgrywek

 

 

 

 

 

2

Wynajęcie band reklamowych

 

 

 

 

 

3

Zapewnienie obsługi technicznej

 

 

 

 

 

4

Zapewnienie transportu

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

  

 

PIECZĘĆ OFERENTA                                                       PODPISY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze ofert w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na świadczenie usługi nagłośnienia  i oświetlenia imprezy pt. „ Uroczyste otwarcie finałów IV Turnieju Orlika” w dniu 09.10.2013 w hali Torwar w Warszawie

W postępowaniu wybrano oferty złożone przez firmy:
-
AUDIO SERWIS Andrzej Skoczeń ul. Pieńkowskiego 4/103 02-669 Warszawa

W postępowaniu złożono jedną ofertę.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zaproszenie do składania ofert na  świadczenie usług nagłośnienia  i oświetlenia imprezy

pt. „ Uroczyste otwarcie finałów IV Turnieju Orlika” w dniu 09.10.2013 w hali Torwar w Warszawie

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego

ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

telefon/fax: 22 621-85-93 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług nagłośnienia i oświetlenia imprezy pt. „ Uroczyste otwarcie finałów

IV Turnieju Orlika” , która odbędzie się w dniu 09.10.2013 w hali Torwar w Warszawie w godzinach 19.00 – 21.00

1. Przewidywany zakres usług:

1. usługi realizacji nagłośnienia i oświetlenia widowiska - uroczyste otwarcie turnieju piłkarskiego oraz losowania drużyn i występy artystyczne wg. scenariusza ustalonego przez Zamawiającego. Widowisko odbędzie się w dniu. 09.10.2013 (środa) w godzinach 19.00 – 21.00 - według następującego harmonogramu:

a) montaż urządzeń nagłaśniających i oświetlenia (w tym również montaż wysokościowy pod sufitem hali) nastąpi w dniu 09.10.2013 od godz. 12.00 – 15.00

b) zakończenie montażu i gotowość (w tym uzgodnione z Zamawiającym próby techniczne) nagłośnienia i oświetlenia w godz. 15.00 – 16.00

c) próby artystyczne i scenariuszowe w godz. 16.00 – 18.00.

d) impreza w godz. 19.00 – 21.00

e) demontaż oświetlenia i nagłośnienia w godz. 21.00 – 24.00

Montaż i demontaż wysokościowy zapewnia Zamawiający.

 

W zakres usług wchodzi wynajęcie niezbędnego sprzętu i wyposażenia do realizacji nagłośnienia i oświetlenia w/w imprezy, transport, niezbędna obsługa techniczna i realizacyjna.

Specyfikacja sprzętu i obsługi niezbędnej do realizacji nagłośnienia i oświetlenia imprezy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

4. Oferty z podaną łączną ceną netto i brutto (z VAT) za wszystkie usługi nagłośnienia i oświetlenia wymienione w niniejszym zapytaniu należy dostarczyć w formie pisemnej do siedziby Zarządu Głównego SZS ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa lub przesłać mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 01.10.2013 do godz. 12.00.

5. Kryterium wyboru oferty – najniższa zaoferowana cena

6. Osobą do kontaktów w sprawie scenariusza imprezy i zakresu usług wymienionych w niniejszym zapytaniu jest Koordynator Turnieju Orlika – p. Arkadiusz Bęcek  tel; 601 196 085

Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  NAGŁOŚNIENIA I OŚWIETLENI WIDOWISKA - UROCZYSTE OTWARCIE FINAŁÓW TURNIEJU ORLIKA
TORWAR 09.10.2013
realizacja wizji

1

PC komputery

4 szt
2.

projektor  6000ANSI

1 szt
3

ekran 5x4

1 szt
4.

konsoleta wizji TV ONE

1 szt
5.

realizator wizji

1 osoba

realizacja dźwięku/nagłośnienie

1.

krata

30 mb
2.

wyciagarki elektryczne

4 szt
 

mkrofony bezprzewodowe

 
3.

shure UR

4 szt
 

system nagłośnieniowy

 
4.

JBL VRX  (8 full+8 bass)

16 szt
5.

odsłuch douszny

1 szt
6.

realizator dzwięku

1 osoba
7.

konsoleta dzwięku

1 osoba
8.

yamaha 01 ov

1 osobarealizacja świateł

 

reflektory punktowe

 
1.

(SPOT)

2 szt
2.

led par

4 szt
 

ruchome głowy

 
3.

MAC 600 Wash

8 szt
 

ruchome głowy

 
4.

MAC 300 Wash

10 szt
 

konsoleta światła

 
5.

Avolite Pearl

1 szt
6.

realizator światła

1 osoba
7.

technik światła

2 osoby


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na na usługi: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA ORGANIZACJI IV TURNIEJU ORLIKA
W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę Sekar Trans sp. z. o o., Falenty ul. Opackiego 46 a/3, 05-090 Raszyn
.W
postępowaniu złożono 4 oferty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA ORGANIZACJI IV TURNIEJU ORLIKA

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego

ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa telefon/fax: 22 621-85-93 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych w trakcie finałów ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży pn. Turniej Orlika, które odbędą się w Warszawie w dniach 09.10 – 12.10.2013.

1. Informacje o imprezie:

●  W turnieju biorą udział 64 drużyny dziewcząt i chłopców w wieku 10 – 13 lat, łącznie 640 dzieci i ok. 130 opiekunów

●  Program imprezy:

09.10.2013 (środa) – godz. 19.00 do 21.00 hala Torwar ul. Łazienkowska 6a - Uroczyste otwarcie turnieju finałowego i losowanie drużyn

10.10.2013 (czwartek) – godz. 9.00 – 18.00 Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul Obrońców Tobruku 11 - Rozgrywki finałowe

11.10.2013 (piątek) - godz. 9.00 – 18.00 Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul Obrońców Tobruku 11 - Rozgrywki finałowe

12.10.2013 (sobota) – godz. 14.00 – 18.00 hala Torwar ul. Łazienkowska 6 – Finał Turnieju Orlika – przewidywana liczba widzów 3000 osób (dzieci, rodzice) – impreza nie podlega przepisom o organizacji imprez masowych.

●  Miejsce zakwaterowania uczestników – hotel ATOS, PORTOS, ARAMIS ul. Mangalia 1

2. Przewidywany zakres usług transportowych:

Przyjęte oznaczenia:

Grupa dziewcząt  (A)  - 32 drużyny, w tym 16 drużyn dziewcząt starszych i 16 drużyn dziewcząt młodszych  – łącznie ok. 380 osób

Grupa chłopców (B) – jak wyżej – łącznie ok. 380 osób

W ofercie należy podać ilość i łączną cenę usługi jak również cenę za jeden autokar (należy podać ceny netto + zastosowaną stawkę VAT.

I. Termin: 09.10.2013 (środa)

Program – 18.00 – 21.00  Uroczyste Otwarcie Turnieju Finałowego  hala  Torwar

►  Transport – przewóz wszystkich uczestników ok. 760 osób z hoteli ATOS, PORTOS, ARAMIS (ul. Mangalia) na Torwar, autokary parkują na parkingu przy hali, odbiór dzieci i odwiezienie do hotelu po imprezie.

►   Oferta- liczba autokarów……………, podstawienie autokarów od godz. …….. (planując trasę należy uwzględnić ewentualne korki)

CENA (łączna): ………………… + …..% VAT.,  CENA za 1 autokar:…………… + …..% VAT

II. Termin: 11.10.2013 - czwartek

Program – godz. 9.00 – 18.00 - Rozgrywki finałowe

►  Transport  (dyspozycja autokarów - 10 godzin) :

GRUPA A (dziewczęta) – Podstawienie autokarów: godz. 7:30 Warszawa, ul. Mangalia  1(po zapełnieniu autokaru odjeżdżamy). Przejazd na boiska  OSIR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 11

GRUPA B (chłopcy) -  Po dostarczeniu dzieci z grupy A na Bemowo autokary wracają do hotelu i zabierają Grupę B (380 osób) na wycieczkę po Warszawie (plan wycieczki i miejsce do ustalenia, powrót autokarów z Bemowa do hotelu na ok. 10.00, zabieramy Grupę B , ok. 12.30 powrót do hotelu, dzieci jedzą obiad i ok. 13.30 transfer na boiska w OSiR Bemowo (Obrońców Tobruku), dzieci muszą być na boiskach ok. 14.30)

GRUPA A -   odbiór dzieci ok. godz. 14:30 – 14.45 OSIR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 11

Przejazd do hotelu Warszawa ul. Mangalia 1(dzieci zostają w hotelu)

GRUPA B – Podstawienie: godz. 17:30 – 17.45 OSIR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 11

Przejazd do hotelu Warszawa ul. Mangalia 1

►   Oferta- liczba autokarów……………, podstawienie autokarów od godz. …….. (planując trasę należy uwzględnić ewentualne korki)

CENA (łączna): ………………… + …..% VAT.,  CENA za 1 autokar:…………… + …..% VAT

II. Termin: 12.10.2013 - piątek

Program analogiczny jak poprzedniego dnia z tym, że na wycieczkę po Warszawie jedzie grupa A

►  Transport  (dyspozycja autokarów - 10 godzin) :

GRUPA B – Podstawienie autokarów: godz. 7:30 Warszawa, ul. Mangalia  (po zapełnieniu autokaru odjeżdżamy)

OSIR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 11

GRUPA A -  Po dostarczeniu dzieci z grupy B na Bemowo autokary wracają do hotelu i zabierają Grupę A (380 osób) na wycieczkę , powrót autokarów z Bemowa do hotelu na ok. 10.00, zabieramy Grupę A, ok. 12.30 powrót do hotelu, dzieci jedzą obiad i ok. 13.30 transfer na boiska w OSiR Bemowo (Obrońców Tobruku), dzieci muszą być na boiskach ok. 14.30

GRUPA B -   odbiór dzieci ok. godz. 14:30 – 14.45 OSIR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 11

Przejazd do hotelu Warszawa ul. Mangalia (dzieci zostają w hotelu)

GRUPA A – Podstawienie: godz. 17:30 – 17.45 OSIR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 11

Przejazd do hotelu Warszawa ul. Mangalia

►   Oferta- liczba autokarów……………, podstawienie autokarów od godz. …….. (planując trasę należy uwzględnić ewentualne korki)

CENA (łączna): ………………… + …..% VAT.,  CENA za 1 autokar:…………… + …..% VAT

Termin 13.10.2013 – sobota

Program wspólny dla grup A i B – 14.30 - 18. 30 Finał Turnieju Orlika na Torwarze

* ok. 13.00 transfer dzieci z hoteli ATOS PORTOS ARAMIS na Torwar (uwaga! tego dnia kończy się turniej więc część grup wykorzysta swoje własne środki transportu, wstępnie zakładamy, że będziemy potrzebowali 5 autokarów, szczegółowe ustalenia będą 11.10.2013  i wtedy zweryfikujemy liczbę potrzebnych autokarów),

* może się okazać, że będziemy potrzebowali jakieś autokary do przewozu dzieci z Torwaru na dworce PKP (zapewne część uczestników dojedzie pociągami), wtedy te autokary przywiozą dzieci z hotelu o 13.00 i zostaną pod Torwarem do końca imprezy a potem zawiozą dzieci na dworce)

►   Oferta- liczba autokarów……………, podstawienie autokarów od godz. …….. (planując trasę należy uwzględnić ewentualne korki)

CENA (łączna): ………………… + …..% VAT.,  CENA za 1 autokar:…………… + …..% VAT

4. Oferty z podanymi cenami netto i brutto (z VAT) za wszystkie usługi transportowe wymienione w niniejszym zapytaniu należy dostarczyć osobiście do siedziby Zarządu Głównego SZS ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

lub przesłać mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 08.10.2013 do godz. 12.00.

5. Kryterium wyboru oferty – najniższa zaoferowana cena

6. Osobą do kontaktów w sprawie zakresu usług transportowych wymienionych w niniejszym zapytaniu jest Koordynator Turnieju Orlika – p. Arkadiusz Bęcek  tel; 601 196 085

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na na usługi:  ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY DLA ORGANIZACJI IV TURNIEJU ORLIKA
W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę Agencja Ochrony ZUBRZYCKI,  00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 Lok 1701A.

W postępowaniu złożono 5 ofert.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY DLA ORGANIZACJI IV TURNIEJU ORLIKA

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego

ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

telefon/fax: 22 621-85-93 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług ochrony finałów ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży pn. Turniej Orlika, które odbędą się w Warszawie w dniach 09.10 – 12.10.2013.

1. Informacje o imprezie:

●  W turnieju biorą udział 64 drużyny dziewcząt i chłopców w wieku 10 – 13 lat, łącznie 640 dzieci i ok. 130 opiekunów

●  Program imprezy:

09.10.2013 (środa) – godz. 19.00 do 21.00 hala Torwar ul. Łazienkowska 6a - Uroczyste otwarcie turnieju finałowego i losowanie drużyn

10.10.2013 (czwartek) – godz. 9.00 – 18.00 Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul Obrońców Tobruku 11 - Rozgrywki finałowe

11.10.2013 (piątek) - godz. 9.00 – 18.00 Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul Obrońców Tobruku 11 - Rozgrywki finałowe

12.10.2013 (sobota) – godz. 14.00 – 18.00 hala Torwar ul. Łazienkowska 6 – Finał Turnieju Orlika – przewidywana liczba widzów 3000 osób (dzieci, rodzice) – impreza nie podlega przepisom o organizacji imprez masowych.

2. Przewidywany zakres usług ochrony:

1. zabezpieczenie fizyczne (dozór obiektu – miejsca imprezy) podczas przygotowań organizacyjnych i technicznych do imprezy w dniach 08.10. – 12.10.2013 hala Torwar ul. Łazienkowska 6a –

- 2 pracowników ochrony od godz. 16.00 w dniu 08.10.2013 do godz. 8.00 w dn.12.10.2013

2. zabezpieczenie fizyczne uroczystego otwarcia turnieju finałowego w dniu 09.10.2013 hala Torwar ul. Łazienkowska 6a –

- 2 pracowników ochrony w godz. 17.00 – 21.00

- udostępnienie/ wynajęcie parkingu dla 15 autokarów w godz. 18.00 – 21.00

3. zabezpieczenie fizyczne podczas rozgrywek w dniu 10.10.2013 Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul Obrońców Tobruku 11

- 4 pracowników ochrony w godz. 9.00 – 18.00

4. zabezpieczenie fizyczne podczas rozgrywek w dniu 11.10.2013 Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul Obrońców Tobruku 11

- 4 pracowników ochrony w godz. 9.00 – 18.00

5. zabezpieczenie fizyczne- blokada podjazdów na parking od ul. Czerniakowskiej (miejski) przy hali Torwar ul. Łazienkowska 6a w dniach 11.10.2013 – 12.10.2013

- 2 pracowników ochrony od godz. 24.00 w dniu 11.10.2013 do godz. 18.00 w dniu 12.10.2013

- ustawienie wygrodzeń miejsc wjazdu (wynajęcie minimum 8 płotków zabezpieczających

6. zabezpieczenie fizyczne turnieju finałowego w dniu 12.10.2013 hala Torwar ul. Łazienkowska 6a  –

- 10 pracowników ochrony w godz. 8.00 – 12.00

- 40 pracowników ochrony w godz. 12.00 – 19.00

7. wynajęcie parkingu dla samochodów przed halą Torwar 2 (lodowisko) w dniu 12.10.2013 w godzinach 8.00 – 19.00

3. W trakcie wykonywania usług objętych zleceniem Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Policją, Strażą Miejską, BOR oraz zobowiązuje się postępować z należytą starannością, przy uwzględnieniu przepisów prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 roku Nr 145, poz. 1221 ze zm.).

4. Oferty z podaną łączną ceną netto i brutto (z VAT) za wszystkie usługi ochrony wymienione w niniejszym zapytaniu należy dostarczyć osobiście do siedziby Zarządu Głównego SZS ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

lub przesłać mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 08.10.2013 do godz. 12.00.

5. Kryterium wyboru oferty – najniższa zaoferowana cena

6. Osobą do kontaktów w sprawie zakresu usług wymienionych w niniejszym zapytaniu jest Koordynator Turnieju Orlika – p. Arkadiusz Bęcek  tel; 601 196 085

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze świadczenia - usług cateringowych dla kibiców i drużyn uczestniczących w Finale IV Turnieju Orlika
W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę PHU Bea Beata Kowalska (Fura Smaku) Ul. Słoneczna 11 05-140 Serock.
W postępowaniu złożono 4 oferty.

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe – świadczenie usług cateringowych

Dotyczące wyboru dostawcy usług cateringowych – 3500 paczek żywnościowych dla uczestników   imprezy finałowej IV Turnieju  Orlika organizowanej  w  dniu 12.10.2013 (sobota) w hali TORWAR ul. Łazienkowska 6a Warszawa.

I. Zamawiający:

Szkolny Związek Sportowy

Zarząd Główny

ul. Ciołkosza  1/29

03 – 143 Warszawa

Wykonawca  - Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa o Wykonawcy należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży ofertę  w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanego pomieszczenia  w hali TORWARU  - 3500 (słownie: trzy tysiące pięćset) paczek żywnościowych dla uczestników w/w imprezy zgodnie z następującymi wymaganiami:

1. W każdej paczce żywnościowej  mają się znajdować :

- bułka duża typu kajzerka z masłem (80% tłuszczu) ,z wędliną , liściem sałaty i ogórkiem

- bułka z masłem (80% tłuszczu), z serem żółtym typu edamski , z liściem sałaty  i ogórkiem

* każda bułka zawinięta oddzielnie w folię spożywczą

- wafel czekoladowy typu Grzesiek - 35 -39 gram netto

- batonik typu Snickers - 40 - 60 gram netto

- 05.l wody mineralnej niegazowanej typu Nałęczowianka/ Żywiec/Cisowianka

- jabłko

2.  Żywność  w każdej paczce będzie dodatkowo pakowana w torebkę z folii spożywczej.

3.  Paczki żywnościowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę w kartonach bezzwrotnych (lub plastikowych skrzynkach zwrotnych) – pakowane po maksimum 30 szt. w taki sposób , żeby żywność w paczkach nie uległa zgnieceniu lub uszkodzeniu.

4.   Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania paczek z produktów świeżych  w dniu dostawy oraz do dostarczenia paczek do hali Torwaru własnym transportem w dniu 12.10.2013 w godz. 10.00 – 11.00. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wystarczającej liczby własnych pracowników obsługi do rozładunku i dostarczenia paczek do wskazanej sali.

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów  prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty liczby zamawianych paczek (do 20% ogólnej ilości w górę lub w dół) do dnia 10.10.2013 do godziny 14.00. Ostateczne zamówienie z ilością paczek zostanie przesłane Wykonawcy mailem.

Należność za wykonanie usługi zostanie zapłacona przelewem w terminie do 14 dni po realizacji usługi i dostarczeniu  poprawnie wystawionej faktury.

III. WARUNKI NIEZBĘDNE DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, o ile:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) posiada wiedzę i doświadczenie oraz sytuację ekonomiczną i finansową gwarantująca wykonanie zamówienia.
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W/w warunki będą oceniana na podstawie pisemnego oświadczenia  Wykonawcy.

IV. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznana ofertę, która spełnia wymogi formalne określone w punkcie III oraz która opiewa na najniższą cenę brutto za jedną paczkę żywnościową. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty, podatki i opłaty związane z przygotowaniem i dostawą paczek  żywnościowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku, gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć  mailem na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w formie pisemnej faksem na numer

telefon/fax 22 621-85-93 i telefon/fax: 22 848-91-17 lub bezpośrednio w formie pisemnej w siedzibie  Zarządu Głównego SZS  ul.  Ciołkosza  1/29

w terminie do dnia 09.10.2013 do godz. 16.00

VII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli:

 • w wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta,
 • całkowita cena najniższej oferty będzie przekraczać kwotę, jaką przeznaczono na realizację ww. opisanego zamówienia.

 

Informacji na temat przedmiotowego zamówienia można uzyskać w biurze ZGSZS

– Dariusz Abramuk 601 66 26 61

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze ofert w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na świadczenie usługi nagłośnienia  i oświetlenia imprezy pt. „ Finałów IV Turnieju Orlika” w dniu 12.10.2013 w hali Torwar w Warszawie

W postępowaniu wybrano oferty złożone przez firmy:
-
AUDIO SERWIS Andrzej Skoczeń ul. Pieńkowskiego 4/103 02-669 Warszawa

W postępowaniu złożono jedną ofertę.

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE O ŚWIADCZENIE USŁUG NAGŁOŚNIENIA I OŚWIETLENIA IMPREZY PT. „ FINAŁ IV TURNIEJU ORLIKA

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego
ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa
telefon/fax: 22 621-85-93 email:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług nagłośnienia i oświetlenia imprezy pt. „Finał IV Turnieju Orlika”, które odbędzie się w Warszawie w dniu 12.10.2013 w godz. 14.00 – 18.00 w hali Torwaru ul. Łazienkowska 6a.

1. Przewidywany zakres usług:

1. usługi realizacji nagłośnienia i oświetlenia widowiska sportowego (mecze piłkarskie drużyn młodzieżowych) oraz występy artystyczne wg. scenariusza ustalonego przez Zamawiającego w dniu. 12.10.2013 (sobota) w godzinach 14.00 – 18.00 według następującego harmonogramu:

a) montaż urządzeń nagłaśniających i oświetlenia (w tym również montaż wysokościowy pod sufitem hali) nastąpi w dniu 11.10.2013 od godz. 16.00 – 23.00

b) zakończenie montażu i gotowość (w tym uzgodnione z zamawiającym próby techniczne) nagłośnienia i oświetlenia do godz. 10.00 w dniu 12.10.2013

c) próby artystyczne i scenariuszowe w dniu 12.10.2013 w godz. 11.00 – 13.00.

Montaż i demontaż wysokościowy zapewnia Zamawiający.

W zakres usług wchodzi wynajęcie niezbędnego sprzętu i wyposażenia do realizacji nagłośnienia i oświetlenia w/w imprezy, transport, niezbędna obsługa techniczna i realizacyjna.

Specyfikacja sprzętu i obsługi niezbędnej do realizacji nagłośnienia i oświetlenia imprezy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

4. Oferty z podaną łączną ceną netto i brutto (z VAT) za wszystkie usługi nagłośnienia i oświetlenia wymienione w niniejszym zapytaniu należy dostarczyć w formie pisemnej do siedziby Zarządu Głównego SZS ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa lub przesłać mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 10.10.2013 do godz. 12.00.

5. Kryterium wyboru oferty – najniższa zaoferowana cena

6. Osobą do kontaktów w sprawie scenariusza imprezy i zakresu usług wymienionych w niniejszym zapytaniu jest Koordynator Turnieju Orlika – p. Arkadiusz Bęcek  tel; 601 196 085

 

załacznik nr 1


----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------