CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY - regulamin ogólny

********************************

REGULAMIN CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNEGO

1. Uczestnictwo

W zawodach startuj± reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcz±t i chłopców
Reprezentacja składa się z 6 dziewcz±t i 6 chłopców w wieku 13 lat - młodsi.

2. Program zawodów:

- bieg 60 m
- rzut piłk± palantow± (do 150 g)
- skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż
- bieg: dla dziewcz±t 600 m
dla chłopców 1000 m

3. Sposób przeprowadzenia zawodów

Kolejno¶ć rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja.

Bieg 60 m
Bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. Zawodnicy startuj± z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety.
Zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowuj±c prawo startu w następnych konkurencjach.

Skok w dal
Strefa jest czę¶ci± rozbiegu, posypana kred±.
Szeroko¶ć strefy równa się szeroko¶ci rozbiegu, a długo¶ć wynosi 100 cm.
Końcem strefy powinna być belka z plastelin±.
W skład strefy nie wchodzi plastelina.
Każdy zawodnik ma prawo do 3 prób.
Pomiaru dokonujemy od najbliższego ¶ladu zostawionego przez czubek buta w strefie.
Jeżeli zawodnik odbije się przed stref±, pomiaru dokonujemy od pocz±tku strefy.
Pozostałe przepisy jak w skoku w dal.

Skok wzwyż
Pierwsza wysoko¶ć ustalana jest bezpo¶rednio przed konkursem, przy czym w zawodach obowi±zuj± następuj±ce wysoko¶ci:
- dla dziewcz±t - do 140 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm
- dla chłopców - do 160 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm
Przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewn±trz stojaków), bez str±cenia poprzeczki nie powoduje zaliczenia próby jako nieudanej. W przypadku str±cenia poprzeczki przy schodzeniu ze skoczni, po prawidłowo wykonanym skoku, nie należy próby zaliczać jako nieważnej, lecz poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji skok uznany zostanie za nieważny.

Rzut piłk± palantow±
Rzuty wykonuje się w dowolny sposób praw± lub lew± ręk±, z miejsca lub rozbiegu. Każdy startuj±cy zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie. Odległo¶ć uzyskan± przez zawodnika ocenia sędzia z dokładno¶ci± do 0,5 m. Liczy się najlepszy rezultat. Pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzy¶ć zawodnika.

Bieg 600 m i 1000 m
Biegi rozgrywane będ± w seriach na czas.

4. Punktacja
Wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych. Suma osi±gniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. Na wynik drużyny składaj± się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startuj±cych). W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmuj±ce miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika.

TABELE PUNKTOWE

Program do liczenia 4-boju LA:
Dziewczęta
Chłopcy